Piyasadan haberler

GSRAY… Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.


GSRAY… Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
AVOD… 2020 yılı hesap dönemi ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiş olup, 24.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılmaması önerisi kabul edilmiştir.

BRLSM… Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin de ilgili bölümlerinde yer aldığı üzere; Şirketin ortakları Mesut Altan ve İdris Çakır tarafından 22.06.2021 tarihinde verilen taahhütnamede; Şirketin halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylandığı tarih itibarıyla adı geçen ortakların Şirkete olan borçlarını, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında ortaklar tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile kapatılacağı taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede; Şirket paylarının halka arzını takiben, ortaklardan Mesut Altan tarafından yapılan 14.498.124,95 TL, İdris Çakır tarafından yapılan 15.975.069,82 TL olmak üzere toplamda 30.473.194,77 TL tutarındaki nakit ödeme 24.08.2021 tarihi itibarıyla Birleşim Mühendislik hesaplarına aktarılmış olup, Şirketin mevcut durum itibarıyla ortaklardan alacak bakiyesi bulunmamaktadır.

DIRIT… Isparta İli Gönen İlçesi Fandas Koçtepe Köyü 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası idari bina arsa vasıflı taşınmaz üzerine Bilgi Gayrimenkul değerleme A.Ş tarafından düzenlenen değerleme raporunda gayrimenkullerin toplam Pazar değeri KDV dâhil 22.189.900 TL olarak rapor edilmiştir.

EKGYO… İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 03.09.2021 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

GENIL… Şirket, 13.06.2018 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde EP-B-2935232 numarası ile patentli yenilikçi SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238) Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, GEN tarafından klinik öncesi ve klinik fazlarda araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konularında, Hollanda'da kurulu, patent sahibi Sulfateq B.V. ile 24.08.2021 tarihinde nihai, münhasır lisans sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu münhasır lisans sözleşmesi, 2020 Aralık ayında kamuoyuna duyurulan ve molekül geliştirmeye yönelik iş birliğine ilişkin olan ön sözleşmeyi, AR-GE detayları, münhasır patent lisansı, dünya çapında üretim hakkı ve dünya çapında ticarete dair unsurlarla tamamlamakta, nihai hale getirmektedir. Söz konusu SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238), AR-GE çalışmaları GEN tarafından Hollanda'da Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi (University Medical Center Groningen) ve Amsterdam Vrije Üniversitesi (Free University Amsterdam) laboratuvarlarında Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) ruhsatlandırma gerekliliklerine uygun olacak şekilde yürütülecektir. Klinik öncesi çalışmaların 2022 yılı son çeyreğine kadar tamamlanması; klinik çalışmaların ise 2022 yılının Aralık ayında başlaması planlanmaktadır.

GSRAY… Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

KFEIN… Şirketin %51 Bağlı Ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve "Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena" adresinde kurulacak olan 10.000,00 USD kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.

KGYO… 14.06.2021 tarihli Şirket Merkezi Değişikliği başlıklı özel durum açıklamasın da belirtildiği üzere 1 Haziran 2021 tarih itibariyle Şirket Merkezi olarak kullanılan, Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.08.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/001 değerleme raporuna (ekte) göre aylık kira bedeli KDV hariç 49.800 TL, mülk sahibi ise ana ortak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. olan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B Blok 26 no'lu bağımsız bölümün kira başlangıcının 1 Ağustos 2021 olmak üzere KDV hariç 47.500 TL bedel karşılığında kiralanmasına, her yıl ağustos ayında kira bedelinin TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık tüfe ortalaması oranında arttırılmasına Yönetim Kurulunun 23.08.2021 tarih ve 2021/32 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

KONTR… 28.06.2021 Tarihli açıklamada; "Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girilen, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığı vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." şeklinde duyuru yapılmıştı. 24.08.2021 tarihi itibariyle, İhale komisyonunun kararı üzerine 2021/200420 İKN'lu ihalenin bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği şirkete bildirilmiştir. Şirket tarafından söz konusu karara gerekli görülen itirazlar yapılacaktır.

MERCN… Üretim portföyünü zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla biyosidal ürün grubu içerisinde yer alan yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapılmış olunan ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.

MERIT… 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda; Şirket, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenen 2020 yılı finansal tablolarında 2.439.820,00 TL, yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarda ise 2.107.946,34 TL net kar elde edilmiştir. Hem TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda hem de yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarda Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına ve ayrıca karın dağıtım tarihi konusunda da bir karar almaya gerek olmadığı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan pay sahiplerinin 19.632.738,89 TL'lik kabul oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

NTHOL… 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda; Şirketin, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenen 2020 yılı konsolide finansal tablolarında 489.512.668 TL zarar edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarda ise 250.204.440,84 TL tutarında zarar edilmiş olup, 316.343.145,51 TL tutarında da geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Şirketin hem Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarında hem de yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bu konuda bir teklifte bulunmayacağı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. Bu hususta yapılan oylama sonucunda; 19.431.159 TL'lik elektronik kabul ve 196.816.219,37 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 216.247.378,37 TL'lik kabul oyları neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

OZGYO… Şirketin iki yönetim kurulu üyesi aleyhine İstanbul mahkemelerinde açılan ve tamamı tek bir mahkeme dosyasında birleştirilen yedi ayrı tazminat talepli dosyada talep edilen tutarların ıslah edildiği hususu üç dosya için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 177 gereği Şirkete haber verilmek üzere mahkemelerince tebliğ edildikleri 22.01.2021, 25.01.2021 ve 27.01.2021 tarihleri itibariyle kamuya duyurulmuştur. Yedi dava içerisinde dosya numaraları ve ıslah tutarları belirtilen dosyalardaki ıslah işlemleri HMK md. 177 gereğince Şirkete haber verilmemiş olup, dosya takiplerinde tespit edilen ıslah bilgileri şu şekildedir. - İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 5.254.859,30-TL'dir. - İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/393 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 125.654.693,42 TL'dir. - İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/419 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 27.067.729,00- TL'dir. - İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/362 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 1.420.988,99- TL'dir. Islah tutarları bakımından Şirkete düşen sorumluluk, üç davalıdan birisi olarak, toplam tutarların üçte biri kadardır.

RTALB… Şirket kayıtlı sermaye tavanın 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili 21.06.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup 25.06.2021 tarihinde tescil ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmiştir.

SASA… 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ N2020/4) ile açılan soruşturma sonucunda; 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir. 24/8/2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ithalatta uygulanacak ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.

SAYAS… Şirketin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge kapsamında son bilançodaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman tedarik edildiği daha önce kamuya açıklanmıştır. Aynı belge kapsamında 84.785 TL tutarında ek makine yatırımı yapılmıştır. Şirket tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir.

TSPOR… Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

ZOREN… 3.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Şirket 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, Şirketin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde; yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 9 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na yapılan başvuru bugün (24.08.2021) onaylanmıştır.

 NTHOL… Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 2014 yılı Temmuz ayında grubumuza yaptığı bilgilendirme ile Milas Projesi hakkında bazı bilgiler verilmiş ve devamında Çevre Etki Değerlendirmesi Raporunun (ÇED) hazırlandığı ve onay beklendiği açıklanmıştır. Bu bilgi 24.07.2014 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Bu defa, Ağaoğlu Şirketler Grubu söz konusu raporla ilgili olarak, ÇED Olumlu Belgesi'nin verildiğini bildirmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

25 Ağu 2021 - 08:42 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.