Piyasadan haberler

01.01.2023 30.09.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

  • Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (03.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)
  • Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)
  • Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)

BORLS… Şirketin hakim ortağı Bor Holding A.Ş.'den olan toplam 420.319.678,93 TL tutarındaki alacağı dün itibarıyla tahsil edilmiştir.

CEOEM… Dünyanın önemli tenorlarından Andrea Bocelli'nin 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da vereceği konser, CEO Event Medya AŞ, BWO İnşaat Yatırım Ltd Şti (BWO Entertainment) ve Dolmabahçe Basın Yayın AŞ organizasyonuyla, BJK Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecektir. 25.000 kapasiteli etkinlik alanında, bilet satışlı olarak gerçekleşecek konserde, toplam 100.000.000 TL hasılat gerçekleşmesi beklenmektedir.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği" kapsamında GetirFinans (Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.) ile "servis bankası" olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla, düzenleyici otoriteler nezdinde gerçekleştirilecek izin başvuruları dahil olmak üzere, gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ayrıca Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.'ye 50 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

HUBVC… 20.09.2021 tarihinde Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Udentify") Şirketimizin sahibi olduğu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad Yazılım Anonim Şirketi'ne ("Netcad") devrine karar verildiğine ve devir bedelinin Udentify'ın 42 ay içinde ulaşacağı aylık tekrar eden gelir miktarına göre hesaplanacağına ilişkin KAP açıklaması yapılmıştı. 12.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; (i) Söz konusu payların satışı hakkında yapılmış olan 20.08.2021 tarihli sözleşmenin feshine ve (ii)Udentify marka ve faaliyetinin sektördeki konumunun etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketin de taraf olduğu Rem Araştırma Hizmetleri Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. ("Rem") ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, Udentify ile Netcad arasındaki 20.08.2021 tarihli sözleşmeye istinaden, Netcad tarafından Udentify'daki paylarımıza ilişkin olarak tarafımıza ödenmesi gereken devir bedeli, Rem'in yükümlülüğüne geçmiştir. Udentify, Rem'in büyük hissedar olduğu yeni bir şirkette faaliyetlerine devam edecek olup Şirketimizin de bu yeni şirkette hissesi devam edecektir. Ayrıca, Şirketimizin yeni şirkette sahip olacağı hisselerin tamamını 2025 yılının haziran ayı sonunda $428.400 karşılığında Rem'e satış hakkı bulunacaktır. 2025 yılı haziran ayı sonunda söz konusu payların satılmaması halinde, hissedarlığı devam edecektir.

TDGYO… 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait finansal tablolarda sunum para birimi olarak sehven 1000 TL oarak girilmiştir, Finansal tablolar sunum para birimi TL olarak düzeltilip tekrar yayınlanacaktır.

MIATK… Şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları ile ilgili olarak, sağlık yazılımı alanında önde gelen A.B.D. merkezli bir firma ile yatırım bazlı görüşmeler yapıldığı daha önceden 13.07.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmiştir. Anılan firma ile sürdürülen görüşmeler neticesinde, şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, geçtiğimiz yıl Amerika'da kurulan ve paylarının tamamı Şirkete ait olan New York merkezli MIA Tech Corporation unvanlı iştirakimize devredilmesi ve yine bu iştirakin %51 hissesinin 46 Milyon ABD Doları karşısında satılmasına ilişkin bir "Niyet Mektubu" 30.10.2023 tarihinde imzalanmıştır.

MHRGY… 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli finansal tablolarda sehven yapılan veri eksikliği tamamlanmış olup, net dönem kar/zararına etkisi bulunmamaktadır.

ORGE… Şirket ile Secheron SA (İsviçre) arasında Cer Gücü Sistemi DC Ekipmanlarının ülkemizde satışına yönelik İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 2 yıl olup, süre sonunda tarafların itirazı bulunmadığı halde otomatik olarak uzayacaktır. Söz konusu İş Birliği Anlaşması ile taahhüt işlerimizin dışında, raylı sistemlerde kullanılan Cer Gücü Sistemi DC Ekipmanlarının doğrudan satışı ile Şirket hasılatına ve karlılığına ilave bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlgili anlaşma çerçevesinde 5 yıl içerisinde 20.000.000 EUR tutarında satış hasılatı projeksiyonu bulunmaktadır.

PENGD… 13.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, ÇED görüşü alınmak üzere dosyamız, 30.10.2023 tarihinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ‘nün e-ÇED portalına yüklenmiştir.

SAHOL... CIMSA... Yönetim Kurulu 30 Ekim 2023 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2023 tarihli kararının (2) numaralı maddesinde kararlaştırılan birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilerek; mezkur birleşme işleminde ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca devralan şirket sıfatıyla Şirketimizin ve devrolunan şirket sıfatıyla bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,

Exsa'nın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan 30 Ekim 2023 tarihli revize Birleşme Sözleşmesi ve revize Birleşme Raporu'nun onaylanmasına,

Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 24 Ekim 2023 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (%97,14) esas alındığında, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Exsa payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,35995893 adet nama yazılı Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 59.972.038,18 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Exsa ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 5.997.203.818 adet olarak belirlenmesine,

Birleşme kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin ekli revize tadil tasarısının kabulüne,

Birleşme işlemi nedeniyle hazırlanan duyuru metni, sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının onaylanması amacıyla II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun güncellenmesine,

Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben söz konusu birleşme işleminin, sermaye artırımının ve esas sözleşme değişikliğinin Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Anılan birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca birleşmeye dair genel kurul toplantısının ilgili yasal süresi içerisinde toplanamayacağının fiilen kesinleşmiş olması sebebiyle daha önce açıklanan birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu kapsamda, birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilmesi sebebiyle güncellenen Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenecektir.

Birleşmeye esas alınacak olan özel bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenecektir.

Revize Uzman Kuruluş Raporu baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda, bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin Exsa sermayesinde mevcut bulunan 76.927.500 TL nominal değerli payları karşılığında, Şirketçe birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda, Çimsa'ya 27.690.740,94 TL nominal değerli ve birleşme sonrası Şirket sermayesinin %1,32'sini temsil eden Şirket paylarının tahsis edileceği öngörülmektedir.

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı

31 Eki 2023 - 08:41 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.Anket AK PARTİ CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI?
Tüm anketler