Pay alım satımı

CMENT… Şirket Aalborg Portland S.L (“APE”) elinde bulundurduğu 46.843 adet Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (“Çimentaş”) payını, ortalama pay başına 255,63 TL’den satmıştır. Bunun sonucunda şirket APE’nin Çimentaş’taki doğrudan pay/oy hakkı 26.10.2023 itibariyle %96,76/%96,76’ya, dolaylı pay/oy hakkı ise %97,64/%97,64’e düşmüştür.

A1CAP… TETMT… Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Hüseyin Avni METİNKALE ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) arasında imzalanan 09 Ağustos 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesiyle, Hüseyin Avni METİNKALE'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değerli A grubu 5.948.899 adet ve B grubu 56.316.028 adet, toplam 62.264.927 adet payların GSYF tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların GSYF'ye devir işlemi 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla GSYF Şirket sermayesinde %55,68 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü GSYF tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, GSYF tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ağustos 2023 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur. Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 267,9523 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 17 Ekim 2023 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

AHGAZ… Şirketin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 26.10.2023 (dün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde pay başına 14,05 TL-14,11 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,088 TL) toplam 223.586 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Öte yandan, Yönetim Kurulu 26.10.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

1) 09.06.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada belirtilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da AHGAZ koduyla işlem gören payların geri alımının yapılması konusunda başlattığımız pay geri alımı programının 26.10.2023 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,

2) Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 14,66 TL; ortalama bedel ise pay
başına 11,482 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 21.772.370
adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %0,837 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar
için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.999,36 TL'dir.

BMSTL… Şirket ortakları Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, Şirketin diğer ortağı olan Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait bulunan toplam 4.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın devralınması ve buna karşılık olarak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan toplam 4.000.000 adet B Grubu imtiyazsız payın devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 23.10.2023tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Ali Zontur ve Mustafa Zontur adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II- 26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru 26.10.2023 (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.

CMENT… Şirket Aalborg Portland S.L (“APE”) elinde bulundurduğu 46.843 adet Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (“Çimentaş”) payını, ortalama pay başına 255,63 TL’den satmıştır. Bunun sonucunda şirket APE’nin Çimentaş’taki doğrudan pay/oy hakkı 26.10.2023 itibariyle %96,76/%96,76’ya, dolaylı pay/oy hakkı ise %97,64/%97,64’e düşmüştür.

ENKAI… MEHMET SİNAN TARA… 25/10/2023 - 25/10/2023 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,32 - 32,70 TL fiyat aralığından 350.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 25/10/2023 tarihi itibariyle %0,543 sınırına ulaşmıştır.

HUNER… ORHUN KARTAL… 25.10.2023 tarihinde Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 8.24 TL- 8.31 TL fiyat aralığından 2.985.822 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. sermayesindeki payları 25.10.2023 tarihi itibariyle %28,50 sınırına düşmüştür.

HPY… PNLSN… HMG, HSA, HVS, HPD, HPO, HKR, HGU… 25.10.2023 tarihinde PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 51.1156 TL fiyat seviyesinden 85.632 adet alış işlemi kurucusu olunan fonlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesinde kurucusu olunan fonların toplam pay oranı 25.10.2023 tarihi itibariyle %5.06 olmuştur.

KLSYN… Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin duyurusu çerçevesinde; Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkileri değerlendirilerek şirket paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla,
- Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarına ilişkin geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.600.000 adet,
-Geri alım için ayrılacak fonun azami 50.000.000 TL,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 25.10.2024 tarihi olarak belirlenmesine,
-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

PRZMA… Bank of America Corporation… 25.10.2023 tarihinde, ortaklığımızın % 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından, PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN VE TIC AS payları ile ilgili olarak 58.318 - 59.300 TL fiyat aralığından 722.707 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 575.822 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 146.885 adet pay satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte, PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN VE TIC AS sermayesinde, iştirakimiz Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğumuz payların/oy haklarının oranı 25.10.2023 tarihi itibariyle %5,425 seviyesine ulaşmıştır.

SARKY… AHMET HAMDİ BEKTAŞ… 25/10/2023 - 26/10/2023 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,90 - 34,00 TL fiyat aralığından 3.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26/10/2023 tarihi itibariyle %2,99 sınırına ulaşmıştır.

ORGE… NEVHAN GÜNDÜZ… 25/10/2023 tarihinde ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 47,80 TL fiyattan 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 25/10/2023 tarihi itibarıyla %17,13'e ulaşmıştır.

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı

27 Eki 2023 - 08:35 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.Anket AK PARTİ CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI?
Tüm anketler