Piyasadan haberler

MMCAS… Şirket, 24.10.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin olarak 18.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur....

UZARB… 7 Kasım 2022 tarihinde yapılan Hisse Devir Sözleşmesi açıklama kapsamında; Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan İlhan EREM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Ferzan ESCOBEDO ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özhan EREM ile Şirketimin Ortaklarından Ahmet İlhan EREM'in Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. de sahip oldukları 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 666.507.671,8 adedi C grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet hissenin devir işlemleri 18.11.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

EUREN… Şirket paylarının ilk halka arzından elde ettiği gelire ilişkin izahname ve ekinde kamuya duyurulan sermaye artımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin raporda yer alan yatırım kalemlerinde; Son aylarda yaşanan enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepteki artış ve üretimi planlanan camın ithalat oranının yüksek olması nedeniyle değişikliğe gidilerek elde edilen fonun; güneş enerjisi panel camı üretiminde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine karar verilmiştir. - Güneş Enerjisi Panel Camı Üretimi Fabrikası (%52-%57) - Yatırımlara ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi (%30-%35) - Mevcut Faaliyetlere İlişkin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%5-%7) - Kısa Vadeli Kredilerin Kapatılması (%5-%7)

TTKOM…. Türk Telekom olarak Grubu yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Sinosure sigortası kapsamında, Şirket ile Bank of China Ltd. Shenzhen Branch, Bank of China Ltd. Grand Cayman Branch, Bank of China Ltd. Hungarian Branch, The Export-Import Bank of China (birlikte "Orijinal Kreditörler") ve Bank of China Turkey A.Ş. (Aracı Banka) arasında 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Aralık 2027, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,40 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,76'dır.

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin Güneş Paneli Üretimi amacı ile kurulan bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olan yatırım teşvik başvurusu 18.11.2022 tarihinde onaylanmıştır. 2023 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenen güneş paneli üretimi için başvuru tarihi itibari ile toplam yatırım tutarı 238.217.474, -TL'dir. Bu tutar, güneş paneli üretimi için yapılacak ek yatırımlar ile artabilecektir. Yatırım Teşviki kapsamında yararlanılacak destek unsurları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 1) Sigorta Primi İşveren Hissesi 2) Vergi İndirimi 3) Gümrük Vergisi Muafiyeti 4) KDV İstisnası

PRKME… Şirketin yürürlükteki Pay Geri Alım Programı hakkında son dönemde gelen soruların artması nedeniyle yatırımcılarını bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Şirketin 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süreli bir Pay Geri Alım Programı onaylanmış olup söz konusu program halen yürürlüktedir. İlgili geri alım programında da ifade edildiği üzere, Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olup, programın onaylanması program kapsamında tanınan yetkinin tamamının kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Pay geri alımlarını düzenleyen II-22.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nin "Geri Alım Programı'nın Unsurları" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan, geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak alt ve üst fiyat limiti belirlenmesine ilişkin düzenleme dikkate alınarak, pay geri alım işlemlerine dair üst fiyat pay defter değerinin %20 fazlası olarak belirlenmiştir. İlgili belirleme yapılırken söz konusu dönemde hisse fiyatının defter değerine yakın seviyelerde işlem görmesi göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda, her finansal tablo açıklamasının akabinde azami pay alım fiyatı ilgili düzenleme doğrultusunda yeniden hesaplanıp kamuoyuna açıklanmakta olup, söz konusu açıklama her çeyrek yapılan rutin bir açıklamadır. 7 Kasım 2022 tarihinde Şirketin 2022 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarının kamuya açıklanması akabinde de, yürürlükteki Pay Geri Alım Programı çerçevesinde azami pay geri alım fiyatı yeniden hesaplanarak 10,3965 TL olarak kamuya açıklanmıştır. Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse fiyat performansı, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, şirketin finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, Şirketin her çeyrek açıkladığı azami pay geri alım fiyatının Şirketin hisse fiyatına yönelik belirlediği hedef bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

BANVT… Şirketin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere; TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirket ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. Söz konusu istinaf başvurusunun reddine karar verildiği 08.11.2022 tarihli açıklama ile kamuya duyurulmuştu. Şirket ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçe 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştur.

KONTR… Şirketin yüksek teknoloji odaklı ve dikey entegrasyon yatırım stratejisi kapsamında bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; LFP katot aktif materyal üretimi yapmak için 5.000Ton/Yıl kapasiteli üretim tesisi kurulmasına karar verilmiş olup, yatırım miktarının yaklaşık 1.4 Milyar TL olması öngörülmektedir. Kurulmasına karar verilen tesiste, üretimde Türkiye'de mevcut olan Lityum-Karbonat ve DemirFosfat tuzları kullanılması hedeflenmekte olup böylece, yıllık yaklaşık 120M ABD doları ithalatın önüne geçilerek ülke ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir.

KRONT…. Şirketin Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş arasında imzalanan protokole ilişkin medya organlarında yayımlanan basın duyurusuna göre; 2007 yılından beri Telekom pazarında faaliyet gösteren Kron, Türkiye’deki birçok telekom operatörünün altyapı yönetim yazılımlarını geliştiriyor. Türksat ile yapılan son anlaşma ile birlikte Kron, Türksat’ın geniş bant şebeke altyapısının yönetimine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda yazılım çözümleri geliştirerek Türksat’ın kullanımına sunacak. Telekom altyapısı yönetim yazılımları alanında Türkiye’de lider olan Kron, telekom şirketlerinin CRM olarak bilinen müşteri yönetimi sistemleri ile NMS olarak isimlendirilen şebeke yönetim sistemleri arasındaki ara katman yazılımlarını sunuyor. Hali hazırda servis aktivasyonu ve abone doğrulama süreçleri için Türksat tarafından kullanılmakta olan Kron’un AAA ürünü ve Kron ara katman yazılımları üzerinde Türksat’ın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler gerçekleştirilecek. Kablo internet ve Türksat’ın hızla abone sayısını arttırdığı GPON fiber altyapısı üzerindeki abone ve servis işlemlerinin otomasyonunu ile Türksat, abone sayısındaki artışı hızlandırmayı aynı zamanda altyapısında farklı teknoloji üreticilerini kısa sürede ve eş zamanlı olarak sorunsuz desteklemeyi hedefliyor.

LINK… Şirketin 16.11.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesi, 126 ada, 19 parsel numaralı 6.543,68m2 yüzölçümüne sahip tarla niteliğindeki yatırım amaçlı gayrimenkulün, 01.11.2022 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporunda belirtilen piyasa değerinin altında olmamak koşuluyla, satılması için görüşmelerde bulunulması, satış kararı alınması ve satışla ilgili her türlü işlem ve sürecin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat KASAROĞLU'na yetki verildiği ifade edilmiştir. Konuya ilişkin olarak Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 1) Söz konusu gayrimenkulün; a) Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Kardent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Yeni Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alıcılar)'ne toplam 13.000.000,-TL bedelle, b) Satış bedelinin %2'sinin Sözleşmenin imza edildiği 18.11.2022 tarihinde, kalan kısmının gayrimenkulün tapu sicil müdürlüğünde Alıcılar adına tescil edildiği tarihte Şirketimizin banka hesabına tam ve nakden veya banka bloke çeki ile ödenmesi suretiyle tahsil edilmesi, c) Satış nedeniyle alım-satım tapu harcı, emlak komisyon bedeli ve benzeri tüm giderlerin Alıcılar tarafından karşılanması ve d) Alıcılar ile üzerinde mutabık kalınan şartlarla satış ve devrinin gerçekleştirilmesine, 2) Söz konusu satış ve devir işlemine ilişkin olarak Alıcılar ile Şirketimiz arasında 18.11.2022 tarihli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin imzalanmasına, 3) Söz konusu satış ve devir işleminin Şirketimiz açısından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında yer almadığına, 4) Satış nedeniyle elde edilecek nakdin Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına, 5) Satış sonucunda oluşacak gayrimenkul satış kârının tamamının Şirketimizin gelir tablosuna aktarılmasına, karar verilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

PEGYO… Şirketin 18.11.2022 tarih ve 2022/340 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, şirket nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla varlıkların satış yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde "Sat ve Geri Kirala" (Sell and Leaseback) yöntemi ile finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede geçmişten gelen faaliyet kaynaklı borçların kapatılması, kısa-orta vadede likiditenin arttırılması amacı ile Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 6226 Ada, 1 Parsel; 510 m2 yüzölçüm gayrimenkulünün 5.850.000- Türk Lirası bedelle "Sat ve Geri Kirala" (Sell and Leaseback) yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için şirketimiz ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır. Gayrimenkul, satış işleminin tamamlanmasını müteakip ( 24 AY ) portföye yeniden dahil edileceğinden, bu işlemin normal bir Maddi Duran Varlık Satışı gibi değil de bir finansman işlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" dahilin de; Ayrılma Hakkı Doğurmayan Haller başlıklı 12/f maddesinde "işleme konu varlığın Finansal Kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları amacıyla yapılan mal varlığı devir işlemleri" şeklinde ifade edildiği üzere Ayrılma Hakkı doğmamaktadır. Konu hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza detaylı bilgi verilecek olup, işlemin şirketimiz faaliyetlerine ve gelirlerimize olumsuz etkisi olmayacaktır.

INVEO… Şirketin 13 Ekim 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin 300 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda yapılacak sermaye artırımına ilişkin genel kurulda artırılacak 200 Milyon TL sermayenin 165 Milyon TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildiği, sermaye artırım süreci tamamlandığında Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki sermaye payının %77,999 olacağı duyurulmuştur. Sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasına ilişkin gerekli onaylar alınmış ve akabinde Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin 16 Kasım 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul 18 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, Şirket sermayesi 500.000.000 TL'ye ulaşmıştır.

 

 

Kaynak  A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

21 Kas 2022 - 09:12 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.Replika Saat